Wind turbines top

POSITIVE ENDRINGER FOR MILJØET, SAMFUNNET OG ØKONOMIEN 

Vi mener bestemt at vi spiller en viktig rolle som pådriver for bærekraftige endringer.
I dagens teknologiske landskap preget av store og raske endringer representerer tingenes internett (IoT) revolusjonerende muligheter. IoT-kommunikasjon, altså tilkobling av ulike enheter og systemer til internett, er et svært viktig bidrag til en bærekraftig fremtid. Ved hjelp av IoT-teknologi kan vi håndtere viktige miljøutfordringer og legge til rette for et grønnere og mer effektivt samfunn.

 

Com4 wall logo

Positiv påvirkning ved hjelp av IoT

Betydningen av IoT-kommunikasjon i innsatsen for å oppnå en mer bærekraftig verden kan ikke overdrives. IoT bidrar til banebrytende løsninger innenfor alt fra energieffektivitet og miljøovervåking til smart landbruk, avfallshåndtering og bærekraftig transport. Ved å utnytte potensialet i IoT-kommunikasjon kan vi styre utviklingen i en grønnere og mer bærekraftig retning av hensyn til fremtidige generasjoner.
Power lines at night (1)

Energieffektivitet og smartnett

Et viktig område der IoT-kommunikasjon bidrar til bærekraftmålet, er energieffektive smartnett. Ved hjelp av IoT-enheter som for eksempel smartmålere og -sensorer kan man overvåke og optimalisere energiforbruket. Ved hjelp av løpende innsamling og analyse av data kan strømnettet tilpasse seg dynamisk i tråd med etterspørselen for å oppnå maksimal effektivitet og minst mulig sløsing. I overgangen til et renere og mer bærekraftig økosystem for energi kan man også integrere fornybare energikilder i smartnett.

Woman looking at phone meters

Miljøovervåking

IoT-baserte sensorer og enheter spiller en viktig rolle i overvåkingen av miljøforhold. Disse sensorene kan måle luftkvaliteten, vannkvaliteten, fuktighetsnivået i jorden og andre parametre. Ved å samle inn nøyaktige og oppdaterte data gir IoT-løsninger muligheter for bedre ressursstyring og tidlig registrering av miljøproblemer. På dette grunnlaget kan beslutningstakere sette i verk målrettede tiltak og forebygge potensiell risiko, slik at virksomheten blir mer bærekraftig.

Tractor with wifi

Smart landbruk

IoT-kommunikasjon bidrar til store endringer i landbrukssektoren og gir muligheter for presisjonslandbruk og bærekraftige rutiner. Ved hjelp av IoT-sensorer kan bønder overvåke jordhelsen, avlingene og værmønstre. Med slike løpende oppdaterte data kan de optimalisere irrigasjonen, redusere bruken av sprøytemidler til et minimum og sikre gode avlinger. Dessuten kan IoT-enheter brukes i administrering av husdyr, optimalisering av fôringsrutiner og overvåking av dyrehelse.

Trash bin

Avfallshåndtering

Effektiv avfallshåndtering er en forutsetning for å oppnå bærekraftig utvikling, og også her bidrar IoT-kommunikasjon til nyskapende løsninger. IoT-sensorer i smarte avfallsdunker kan overvåke avfallsmengden og bidra til å optimalisere henterutene for avfall. Slik kan man unngå unødvendige turer, redusere drivstofforbruket og kutte utslippet av klimagasser. Med IoT-teknologi kan man også spore avfall og optimalisere resirkuleringen, slik at prosessen for avfallshåndtering blir mer effektiv og bærekraftig.

Smart city small

Bærekraftig transport

IoT-kommunikasjon spiller en sentral rolle i utviklingen av mer bærekraftige transportsystemer. Ved hjelp av IoT-baserte løsninger kan byer implementere smarte systemer for trafikkregulering for å optimalisere flyten, redusere kødannelse og kutte drivstofforbruket til et minimum. IoT-infrastruktur gir også muligheter for å utvikle systemer for smart parkering der man føres til ledige parkeringsplasser. Dermed bruker sjåførene mindre tid på å lete etter en parkeringsplass, og bilene går mindre på tomgang. I tillegg kan IoT bidra i utviklingen av infrastrukturen for lading av elbiler, noe som fremmer rene og bærekraftige transportalternativer.

City square small

Smartbyer

IoT-kommunikasjon er et av basiselementene i utviklingen av smartbyer. Ved å integrere sensorer og annet utstyr med IoT-kommunikasjon kan man utnytte ressursene og styre infrastrukturen på en bedre måte og bidra til økt livskvalitet i lokalbefolkningen. Smartbyløsninger omfatter effektiv energistyring, intelligente transportsystemer, optimalisert vann- og avfallshåndtering og avanserte offentlige sikkerhetstiltak. Ved hjelp av IoT-kommunikasjon kan byer bli mer bærekraftige, fleksible og et bedre sted å bo.

{src=https://26515998.fs1.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/26515998/avidly%20assets/images/Rectangle%2048%20(1)%20(1).jpg}

Vårt arbeid med Åpenhetsloven

Com4 er dedikert til å sikre respekt for grunnleggende menneskerettigheter og å opprettholde anstendige arbeidsforhold både i vår egen virksomhet og gjennom hele vår leverandørkjede.

Åpenhetsloven er et viktig verktøy for å gi allmennheten innsyn i hvordan vi driver vår virksomhet i tråd med disse prinsippene.

Hva gjør Com4?

Com4 stiller strenge krav til oss selv og våre leverandører for å sikre overholdelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger, og dersom vi avdekker avvik vil vi følge opp leverandørene

Risikovurdering og innkjøpskategorier

Vi har vurdert risikoen for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i alle kategorier av våre leverandører. Vår viktigste innkjøpskategori er telekomtjenester, en bransje der risikoen for uanstendige arbeidsforhold er lav.

Kontakt og mer informasjon om Åpenhetsloven hos Com4

Hvis du har spørsmål om Åpenhetsloven eller ønsker mer informasjon, er du velkommen til å kontakte vår administrerende direktør, Stein Andre Larner, på stein.andre.larner@com4.no.

Vi er forpliktet til å opprettholde et høyt nivå av åpenhet og etisk praksis i vår virksomhet, og vi tar dette ansvaret på alvor.

Men in meeting focus

Snakk med en IoT-ekspert

Kontakt oss for å finne ut mer om fordelene ved fast trådløs tilkobling og hvordan Com4 kan hjelpe deg med å implementere IoT-enheter ved hjelp av denne fremtidssikre teknologien.