Slik bidrar elektrisk mobilitet til å endre bymiljøet og styrke strømnettet

Elektrisk mobilitet innleder en ny epoke med utvikling i byer over hele verden. Etter hvert som elbiler blir stadig mer utbredt, skjer det store endringer i bymiljøene.

IoT-kommunikasjon / IoT-sikkerhet / Innovasjon / LPWAN-teknologier
https://26515998.fs1.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/26515998/shutterstock_2049167765-min%20%281%29.jpg

Installasjon av ladestasjoner og infrastruktur for elbiler bidrar for eksempel til et renere og stillere miljø. Denne overgangen representerer ikke bare utviklingen mot en mer bærekraftig fremtid, men fremmer samtidig økonomisk vekst, teknologisk innovasjon og gir også flere arbeidsplasser. Teknologien for tingenes internett (IoT) har spilt – og spiller stadig – en viktig rolle i denne utviklingen. 

 

Med mulighetene for å koble til enheter, systemer og tjenester fungerer IoT som en katalysator for endringene elektrisk mobilitet bringer med seg. Com4 er den ledende IoT-leverandøren i Norge, og vi jobber hardt for å beholde stillingen som en IoT-leverandør folk faktisk ønsker å samarbeide med. Nå leder vi an i arbeidet med å utnytte IoT-teknologi i elektrisk mobilitet. De nyskapende løsningene våre for infrastruktur for elbillading og integrasjon av strømforsyningen har satt en ny standard for bærekraftig utvikling av bymiljøer.

Utviklingen av elektrisk mobilitet

Elektrisk mobilitet har gjennomgått en imponerende utvikling i løpet av de siste hundre årene, og historien er for omfattende til at vi kan gjengi den i detalj her. De første elektriske kjøretøyene ble utviklet på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, men det var først på 2000-tallet at utbredelsen virkelig skjøt fart. Raske fremskritt innenfor batteriteknologien kombinert med større oppmerksomhet rundt miljøspørsmål hos myndigheter, bedrifter og enkeltpersoner over hele verden har bidratt sterkt til denne veksten.

I dag er elbilene svært utbredt – særlig i land som Norge, Sverige og Island – og antallet på veiene bekrefter denne trenden. I 2022 passerte salget av elbiler 20 millioner enheter på verdensbasis. Halvparten av disse bilene kjører på veiene i Kina, og rundt én million av dem finner vi i Storbritannia.

En viktig forutsetning for denne veksten i antallet elbiler er utviklingen av pålitelig og effektiv infrastruktur for lading. Infrastrukturen for elbillading danner selve fundamentet i elektrisk mobilitet. Denne infrastrukturen har også direkte innvirkning på hvor raskt teknologien blir tatt i bruk, og kan også påvirke transportsektoren.

For å legge til rette for elektrisk mobilitet er det gjort betydelige investeringer for å sikre at pålitelige og effektive ladestasjoner er tilgjengelige. Selskaper som Com4 fører an i utviklingen av fremtidens elektriske mobilitet ved å tilby nyskapende infrastruktur for elbillading.

shutterstock_1725394717-min (1)

IoT-teknologiens rolle i infrastrukturen for elbillading

IoT-teknologi er blitt et viktig element i infrastrukturen for elbillading, der teknologien knytter de ulike komponentene i ladestasjonene til nettverk. Med IoT kan data overføres fra laderne til et knutepunkt, slik at brukerne og administratorene får tilgang til dynamisk og historisk informasjon om ladestasjonene.

IoT-løsninger for elbillading omfatter alt fra løpende sporing av ladestatus til optimalisering av strømbruken under lading. Slike løsninger gir muligheter for ekstern overvåking og administrering av ladestasjoner og bidrar til mer effektivt energiforbruk og mer effektiv utnyttelse av strømnettet. IoT kan også danne grunnlaget for smartlading med dynamisk justering av strømflyten, for eksempel basert på kapasiteten i strømnettet.

Com4s nyskapende plattform for administrasjon av IoT-kommunikasjon er et eksempel på hvordan IoT kan utnyttes i infrastrukturen for elbillading. Plattformen gir deg sømløs kontroll over og livssyklusstyring av de tilkoblede enhetene i nettverket for elbillading. På denne skalerbare, effektive og fleksible plattformen kan du administrere abonnementer ved hjelp av både enkelthandlinger og massehandlinger, og du får oppdatert oversikt over enhetenes status.

Plattformen sørger for at ladestasjoner for elbiler fungerer effektivt og raskt tilpasser seg etterspørselen og kapasiteten i strømnettet. Kort sagt bidrar vi til den videre utviklingen av elektrisk mobilitet ved å bruke IoT som grunnlag for store endringer i økosystemet for elbillading.

Com4s nyskapende løsninger for elbillading

Com4 bidrar til innovasjon innenfor elbillading med det unike SIM-kortet vårt som har dekning i flere nettverk. Dette kortet sikrer pålitelig global kommunikasjon for elbillading – et viktig bidrag til en mer bærekraftig fremtid. Med dette SIM-kortet, som er kompatibelt med 2G-, 3G-, 4G-, 5G-, NB-IoT- og LTE-M-nettverk, er du sikret sømløs kommunikasjon i ladestasjoner over hele verden. For at tilkoblingen alltid skal være best mulig, bytter kortet mellom nettverk på en smart måte. Dette har stor betydning for stabiliteten i nettverket for elbillading.

Etter hvert som utviklingen av IoT fortsetter, blir det lansert nye typer SIM-kort med mer avanserte funksjoner enn tradisjonelle SIM-kort. Et eksempel på dette er iSIM.

Vi tilbyr også tjenester for avansert energistyring. Ved å legge til rette for effektiv administrasjon av ladeøkter og optimalisering av strømflyten bidrar vi til å redusere unødvendig energitap og å gjøre strømnettet mer stabilt. Systemet vårt regulerer strømflyten på en smart måte under ladeøkter, slik at ressursene utnyttes best mulig. Et slikt fokus på energieffektivitet harmonerer godt med det generelle formålet med elektrisk mobilitet og bidrar dermed til et økosystem for elbillading som gagner både forbrukerne og miljøet.

Vi tilbyr også nyskapende IoT-baserte ladestasjoner. Ved hjelp av IoT-teknologi tilpasser disse stasjonene seg dynamisk med utgangspunkt i etterspørselen i nettverket og kapasiteten i strømnettet. Med løpende tilpasning til varierende forhold i strømnettet og etterspørselen fra brukerne sørger disse stasjonene for sømløs, effektiv og pålitelig elbillading. Dette er med på å revolusjonere elbillading og legger grunnlaget for en fremtid der elektrisk mobilitet er den mest utbredte løsningen.

Com4_april2023_8026 copy-min (1)

Slik bidrar elektrisk mobilitet til å endre bymiljøet og styrke strømnettet

Elektrisk mobilitet bidrar til dyptgripende endringer i bymiljøene og innvarsler utviklingen av renere, stillere og mer bærekraftige byer. I gatene der buldringen og eksosen fra forbrenningsmotorer tidligere var fullstendig dominerende, er stillegående elbiler i ferd med å overta. Etter hvert som byene legger til rette for elektrisk mobilitet, gjennomgår bymiljøene samtidig en forbløffende metamorfose.

Fundamentale endringer i bymiljøene

Et av de mest synlige tegnene på disse endringene er den stadig større utbredelsen av ladestasjoner for elbiler. Veksten i elektrisk mobilitet krever et omfattende nettverk, og i dag finnes det ladestasjoner på parkeringsplasser, kjøpesentre, offentlige steder og til og med integrert i gatebelysningen. Noen byer har tatt i bruk teknologi for trådløs lading, for eksempel induksjonslading i veibanen, noe som også kan bidra til den videre utviklingen av bygatene.

Elbilene som bruker disse ladestasjonene, genererer ikke eksosutslipp, noe som har resultert i bedre luftkvalitet og mindre støy i disse byene. Dette gjør ikke bare byene mer estetisk innbydende, men bidrar også til bedre helse og høyere livskvalitet hos dem som bor der. Med stillere og renere gater i byene blir utendørsområdene brukt mer, og det er generelt bedre å bo i disse byene.

Utbredelsen av elektrisk mobilitet og relatert infrastruktur som for eksempel ladestasjoner integreres i den eksisterende strukturen i byene. Blant annet er det utviklet flerbruksstrukturer, for eksempel kombinerte solcelletak og ladestasjoner som skjermer mot solen og samtidig genererer elektrisitet. Slike nyskapende løsninger bidrar også til at infrastrukturen i byene blir mer innbydende.

Etter hvert som byene blir smartere, brukes IoT-teknologi i økende grad til å regulere trafikken, optimalisere utnyttelsen av ladestasjoner, redusere energiforbruket og tilby bedre tjenester. I takt med denne utviklingen øker ofte utbredelsen av sensorer og tilkoblede enheter i byene.

Sterkere strømnett

I tillegg til at bylandskapet blir mer tiltalende, kan elektrisk mobilitet også bidra sterkt til å gjøre strømnettet mer robust. Elbilene og infrastrukturen for lading representerer store volumer med fleksibel last i strømnettet. Denne lasten kan administreres på en smart måte for å tilpasse forsyningen til etterspørselen. Lasten kan til og med brukes som ressurs for energilagring for å stabilisere strømnettet. Dette bidrar ikke bare til å gjøre strømforsyningen mer stabil, men gir også muligheter for å integrere fornybare energikilder, for eksempel vindkraft og solenergi.

IoT-teknologi, for eksempel plattformen for administrasjon av IoT-kommunikasjon fra Com4, spiller en viktig rolle i utviklingen av et mer robust strømnett. Gjennom kontinuerlig kommunikasjon mellom ladestasjoner og strømnettet gir IoT-teknologi muligheter for smartlading. Med slike strategier kan man justere strømflyten etter kapasiteten i strømnettet, ladestatusen for elbilbatterier og løpende oppdaterte strømpriser. Med slike interaktive løsninger for strømnettet kan man redusere toppene i etterspørselen og overbelastningen av nettet, og man kan optimalisere energiforbruket – slik at strømnettet blir mer robust.

Elbiler og infrastruktur for lading kan integreres som distribuerte energiressurser i strømnettet. Dermed kan man styrke strømforsyningen ved å fordele produksjonen og lagringen av strøm over større områder. På denne måten blir konsekvensene mindre ved feil i enkeltpunktene. Samtidig styrkes kommunikasjonen mellom strømnettet og enkeltkomponentene i systemet, noe som bidrar ytterligere til at strømnettet fungerer bedre og er mer stabilt.

Enkelte systemer støtter til og med «vehicle-to-grid» (V2G)-teknologien, der elbiler sender strøm tilbake til strømnettet i perioder med høy etterspørsel. V2G-teknologien kan styrke strømnettet ytterligere ved å gjøre det mer fleksibelt, redusere toppene i etterspørselen og redusere behovet for kostbar strømproduksjon fra tradisjonelle kilder ved akutte behov. På denne måten senkes de samlede strømkostnadene.

Effekten av løsningene fra Com4 på bylandskapet

De komplette løsningene våre bidrar ikke bare til utviklingen av elbillading, men også av bylandskaper generelt, ved at byene blir mer bærekraftige, effektive og teknologisk avanserte. Effekten av løsningene våre fremgår tydelig av veksten i infrastrukturen for lading av elbiler, optimaliseringen av energiforbruket og utviklingen av smartbyer med god kommunikasjon.

Vekst i infrastrukturen for elbillading

Med det revolusjonerende SIM-kortet vårt med dekning i flere nettverk fremmer vi utbygging av ladestasjoner for elbiler i hele verden. Løsningen vår sikrer sømløs global kommunikasjon som reduserer risikoen for forstyrrelser i nettverket. Dermed fungerer ladestasjonene stabilt uavhengig av hvor de befinner seg. Dette er spesielt fordelaktig i tett befolkede byområder der etterspørselen etter ladestasjoner kan være ekstremt høy.

SIM-kortene våre med støtte for flere nettverk bidrar positivt til utbredelsen av elbiler ved å fremme tillit til påliteligheten i infrastrukturen for lading. Som et resultat av dette har vi sett en betydelig økning i implementeringen av ladestasjoner for elbiler i byene, både på parkeringsplasser, i næringsområder og til og med boligområder. Økningen i utbredelsen av ladestasjoner for elbiler bidrar også til å redusere rekkeviddeangsten blant folk. Dermed velger flere å bytte til elbil, og transportsystemet i byene blir mer bærekraftig.

Optimalisert energiforbruk og et mer robust strømnett

Plattformen vår for administrasjon av IoT-kommunikasjon i infrastrukturen for elbillading bidrar også til å optimalisere energibruken og styrke strømnettet. Med løpende oversikt over statusoppdateringer for enhetene og effektiv administrasjon av abonnementer bidrar plattformen til nøyaktig regulering av strømflyten under ladeøktene. Dette sikrer minst mulig energitap og maksimal stabilitet i strømnettet, noe som har svært stor betydning i byområder med høy etterspørsel etter strøm.

Smart strømregulering av den typen man oppnår med plattformen vår for administrasjon av IoT-kommunikasjon, fremmer integrasjon av fornybare energikilder i strømnettet. Ved å utnytte strømflyten best mulig gir plattformen muligheten til å bruke flere fornybare energikilder. Denne motivasjonsfaktoren bidrar til lavere karbonutslipp fra byene og hjelper dem med å nå bærekraftmålene de har satt seg. Et eksempel er Amsterdam, der løsningene våre for smartlading bidrar til byens ambisiøse bærekraftsmål om å være utslippsfri innen 2030.

Katalysator for utviklingen av smartbyer

I takt med at byene ønsker å bli smartere, spiller IoT-leverandører som Com4 en stadig viktigere rolle som tilretteleggere for avansert IoT-kommunikasjon. IoT-løsningene våre, som er integrert i infrastrukturen vår for lading, legger grunnlaget for smarte bymiljøer med god kommunikasjon. De IoT-baserte ladestasjonene kan tilpasse seg dynamisk etter etterspørselen og kapasiteten i nettverket og legger grunnlaget for smartere infrastruktur i byene.

Takket være skalerbarheten og fleksibiliteten har plattformen vår for administrasjon av IoT-kommunikasjon også en rekke andre bruksområder i tillegg til ladestasjoner for elbiler – for eksempel trafikkregulering, avfallshåndtering og smartbelysning. På denne måten bidrar løsningene våre til utviklingen av mer effektive, ansvarlige og bærekraftige urbane økosystemer.

Flere muligheter for bedrifter og enkeltpersoner

Hovedoppgaven vår er å hjelpe kundene med å utforske fremtidens IoT. Ved å tilby tilpassede løsninger for bestemte utfordringer knyttet til kommunikasjon støtter vi både bedrifter og enkeltpersoner. Ved å tilby omfattende brukerstøtte – også før det blir inngått en avtale – hjelper vi kundene med å velge riktig teknologi for behovene i virksomheten deres, slik at den kan drives så effektivt og bærekraftig som mulig.

De nyskapende løsningene vi tilbyr, har stor innvirkning på bymiljøene rundt i verden. Arbeidet vårt for å tilby pålitelig IoT-kommunikasjon, smart energistyring og kundetilfredshet fremmer utviklingen av mer miljøvennlige, smartere og mer robuste byer. Etter hvert som IoT og elektrisk mobilitet fortsetter å bre om seg, kommer betydningen vår for utviklingen av fremtidens bymiljøer bare til å øke.

Utsiktene fremover for elektrisk mobilitet

Hvis vi skal forsøke å forutsi utviklingen av elektrisk mobilitet i fremtidens strømnett, forestiller vi oss et synergisk nettverk som er svært fleksibelt, desentralisert og integrert med fornybare energikilder. Vi ser for oss en overgang til dynamiske løsninger – fra dagens system som ofte er lineært, til et system som er fleksibelt og fungerer i ulike retninger, og der den inngående og utgående strømflyten balanseres mer effektivt enn noensinne.

Elbiler utstyrt med systemer for smartlading spiller en helt sentral rolle i fremtidens strømnett. I fremtidige systemer trekker ikke elbilene bare strøm fra nettet, men overfører også strøm tilbake ved behov. Se for deg en flåte av elbiler som lades ved hjelp av solenergi gjennom dagen. Når etterspørselen etter strøm er på sitt høyeste på kveldstid, kan disse kjøretøyene overføre strømoverskuddet sitt tilbake til strømnettet, slik at hver enkelt elbil fungerer som en mobil enhet for strømlagring. I et slikt scenario er elbilene såpass dominerende at en passerende bil med forbrenningsmotor vil virke påfallende.

Denne pågående overgangen til elektrisk mobilitet er ikke uten teknologiske, infrastrukturelle og atferdsmessige utfordringer. Det er imidlertid langt flere muligheter enn utfordringer knyttet til denne teknologien, og derfor jobber IoT-leverandører som oss iherdig med å utvikle nyskapende løsninger. Som den ledende IoT-leverandøren i Norge, og med vår erfaring og innovasjonsevne, har Com4 et svært godt utgangspunkt for å støtte denne overgangen.

Med IoT-løsningene våre kommer Com4 til å revolusjonere infrastrukturen for elbillading og energistyring. Videreutviklingen av disse løsningene er gunstig med tanke på at det blir stadig flere elbiler på veiene. I tillegg bidrar dette til at byer kan håndtere strømetterspørselen bedre, og at strømnettet blir mer stabilt og robust. De moderne SIM-kortene våre og plattformen for administrasjon av IoT-kommunikasjon vi tilbyr, er også vesentlige bidrag.

Skalerbarheten og tilpasningsmulighetene i plattformen gir spennende muligheter. Etter hvert som byene blir stadig smartere og mer sammenkoblet, kan løsningene våre brukes på andre områder i tillegg til infrastrukturen for elbillading. Løsningene kan integreres i andre IoT-baserte tjenester som til sammen danner effektive, tilgjengelige og bærekraftige urbane økosystemer.

Uansett hvordan fremtidens bymiljø kommer til å se ut, er det ingen tvil om at elektrisk mobilitet og IoT-teknologi fortsatt kommer til å spille en viktig rolle. Med nyskapende løsninger kan utfordringene ved å integrere elbiler i byene og strømnettet håndteres elegant og effektivt.

Med kombinasjonen av IoT og elektrisk mobilitet kan vi utvikle bymiljøer som ikke bare oppfyller dagens etterspørsel, men også fremtidens behov. Når det gjelder alt fra å utvide infrastrukturen for lading til å optimalisere energibruken, bringer avansert teknologi oss stadig nærmere en fremtid der elektrisk mobilitet og smartbyer er standarden – ikke bare ideer.

Northern-light-sky
ABONNER

Hold deg oppdatert